Cao Cao
Cao Guojiu
Han Xiang Zi
He Xiangu
Lan Caihe
Lu Dongbin
Sha Wujing
Sun Wukong
Tieguai Li
Zhang Guo Lao
Zhongli Quan
Zhu Bajie