Aditi
Baldr
Bhava
Brahma
Cronos
Demeter
Deucalion
Ganga
Gefjon
Hamsa
Khepri
Laozi
Narayana
Nefertem
Osiris
Persephone
Phanes
Pyrrha
Shiva
Taweret
Vishnu