Chamunda
Ganesha
Hecate
Hermes
Matangi
Óðinn
Pushan