Apis
Auðumbla
Bat
Chiyou
Cretan Bull
Europa
Hathor
Io
Kamadhenu
Mahishasura
Maheshvari
Minotaur
Mnevis
Nandi
Niumowang
Prithvi
Selene
Ratri
Ushas